Tietosuojaseloste - Työntekijärekisteri

29.5.2018 13:34

TIETOSUOJASELOSTE - TYÖNTEKIJÄREKISTERI


1. Rekisterinpitäjä

FremantleMedia Finland Oy (myöhemmin ”Fremantle”)

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 1082125-9

Puhelin: +358 (0)207 567 800


2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Virpi Hämäläinen

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

+358 (0)207 567 800

virpi.hamalainen@fremantlemedia.com


3. Rekisterin nimi

Työntekijärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijän ja Fremantlen välisen työsuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

Käsittelyn peruste on työntekijän ja Fremantlen välinen työsuhdetta koskeva sopimus.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ainoastaan työntekijän työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisteriin kerätään työntekijästä seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Kotiosoite
 • Postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Henkilötunnus
 • Pankkitilinumero
 • Verotusta varten tarvittavat tiedot
 • Ay-jäsenmaksua koskevat tiedot
 • Tiedot työntekijän mahdollisesta ulosotosta
 • Sairauspoissaolotiedot (sairaspoissaolotietoja säilytetään erillään työntekijän muista tiedoista)


6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään työntekijältä itseltään.


7. Tietojen säilyttämisaika

Fremantle säilyttää henkilötietoja työntekijän ja Fremantlen välisen työsuhteen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Työtodistuksen tekemistä varten tarvittavat työntekijän työsuhdetta koskevat tiedot säilytetään työsopimuslain (2001/55) 6 luvun 7 §:n edellyttämän ajan eli 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. Palkkakortteja säilytetään 50 vuotta työsuhteen päättymisestä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Työntekijätietoja ei luovuteta Fremantlen tai Fremantlen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Työntekijätietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Fremantle noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Työntekijärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Fremantlen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Fremantlen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät työntekijän oikeudet

10.1 Työntekijän oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Työntekijällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Fremantlen työntekijärekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10.2 Työntekijän oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Työntekijällä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Työntekijällä on myös oikeus vaatia Fremantlea rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun työntekijä odottaa Fremantlen vastausta tietojensa oikaisemisesta tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.3 Työntekijän oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Työntekijällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Fremantle ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.4 Muut oikeudet

Henkilötietoja käsiteltäessä työntekijän suostumuksen perustuen, työntekijällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Fremantlelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaan.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa työntekijän tulee ottaa yhteyttä Fremantleen kirjallisesti osoitteeseen:

FremantleMedia Finland Oy

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

tai

virpi.hamalainen@fremantlemedia.com

Fremantle voi tarvittaessa pyytää työntekijää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja työntekijän henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tietosuojaseloste - Työnhakijarekisteri

29.5.2018 13:34

TIETOSUOJASELOSTE - TYÖNHAKIJAREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

FremantleMedia Finland Oy (myöhemmin ”Fremantle”)

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 1082125-9

Puhelin: +358 (0)207 567 800


2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

FremantleMedia Finland Oy

Laura Rislakki

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

+358 (0)207 567 700

laura.rislakki@fremantlemedia.com


3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen Fremantlen työntekijöiden rekrytoinnissa sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä.

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Fremantlen eri tuotannoissa.

Käsittelyn peruste on työnhakijan tietojen käsittelylle antama suostumus.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakijoista ainoastaan edellä kohdassa 4 määritellyn käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Rekisteriin kerätään työnhakijoista tietoryhmittäin seuraavat tiedot:

Työnhakijan perustiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Kotiosoite
 • Postinumero ja toimipaikka
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Valokuva

Koulutus ja kokemustaidot

Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu sekä työnhakijan nimeämät suosittelijat.

Työnhakijan toiveet

Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekopaikka, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, muut toiveet.


6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta itseltään hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan Fremantlen kotisivuilla olevan työnhakulomakkeen kautta toimittamasta alustavasta hakemuksesta, työ- koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

Tietoja voidaan lisäksi kerätä työnhakijan hakemuksessaan nimeämiltä suosittelijoilta.


7. Tietojen säilyttämisaika

Fremantle säilyttää henkilötietoja työnhakijarekisterissä 10 vuoden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Työnhakijatietoja ei luovuteta Fremantlen tai Fremantlen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Työnhakijatietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Fremantle noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Työnhakijarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Fremantlen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Fremantlen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät työnhakijan oikeudet

10.1 Työnhakijan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Fremantlen työnhakijarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10.2 Työnhakijan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Työnhakijalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Työnhakijalla on myös oikeus vaatia Fremantlea rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun työnhakija odottaa Fremantlen vastausta tietojensa oikaisemisesta tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.3 Työnhakijan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Työnhakijalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Fremantle ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.4 Muut oikeudet

Henkilötietoja käsiteltäessä työnhakijan suostumuksen perustuen, työnhakijalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Fremantlelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa työnhakijan tulee ottaa yhteyttä Fremantleen kirjallisesti osoitteeseen:

FremantleMedia Finland Oy

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

tai

laura.rislakki@fremantlemedia.com

Fremantle voi tarvittaessa pyytää työnhakijaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja työnhakijan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

​Tietosuojaseloste – Osallistujarekisteri

29.5.2018 13:27

TIETOSUOJASELOSTE – OSALLISTUJAREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

FremantleMedia Finland Oy (jäljempänä ”Fremantle”)
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Y-tunnus: 1082125-9
Puhelin: +358 (0)207 567 800

2. Rekisterin nimi

Osallistujarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän ohjelmien tuottamista varten.

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käsitellä seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Ohjelmaan mukaan valittavien kilpailijoiden/osallistujien karsintaan/arviointiin
 • Ohjelmaan liittyvän viestinnän ja tiedottamisen toteuttamiseen
 • Ohjelmaan osallistumisesta aiheutuneiden kustannusten, kuten matkakulujen maksamiseen

Käsittelyn peruste on osallistujan tietojen käsittelylle antama suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään osallistujista ainoastaan edellä kohdassa 4 määritellyn käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. Rekisteriin kerätään kilpailijoista seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • kotiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • valokuva
 • syntymäaika
 • kohdan 3 mukaiset tiedot
 • henkilötunnus (kerätään ainoastaan kulujen maksua varten)
 • tilinumero (kerätään ainoastaan kulujen maksua varten)

5. Rekisterin tietolähteet

Hakija täyttää omat henkilötietonsa osallistuessaan ohjelmaan, joko Internetin kautta tai paperilla täytettävän hakemuksen avulla.

6. Tietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään 3 vuoden ajan ohjelman ensiesityksestä. Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan edellä mainitun määräajan jälkeen ja tuhotaan asianmukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Fremantlen tai Fremantlen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten perusteella.

Osallistujarekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Fremantle noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Osallistujarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Fremantlen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Fremantlen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
9.1
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Osallistujalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Fremantlen osallistujarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

9.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Osallistujalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Osallistujalla on myös oikeus vaatia Fremantlea rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun osallistuja odottaa Fremantlen vastausta tietojensa oikaisemisesta tai poistamista koskevaan pyyntöön.

9.3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun osallistuja on itse toimittanut osallistujarekisteriin tietoja, joita käsitellään osallistujan antaman suostumuksen perusteella, osallistujalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

9.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Osallistujalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Fremantle ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen vuokralaisen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, s-posti tietosuoja@om.fi.

9.5 Tietojen käytön hyväksyminen ja suostumuksen peruuttaminen

Jos Fremantle käyttää keräämiään tietoja tarkoituksiin, jotka vaativat lain mukaan osallistujan suostumuksen, Fremantle pyytää aina lupaa tietojen käyttöön ja luvan saaminen kirjataan muistiin.

Annetun suostumuksen voi perua koska tahansa ja suostumuksen voi myös olla antamatta kokonaan. Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Fremantlelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

10. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa osallistuja tulee ottaa yhteyttä Fremantleen kirjallisesti osoitteeseen:

FremantleMedia Finland Oy
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Fremantle voi tarvittaessa pyytää osallistujaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja osalltitujan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.